Frilansavtal – mall

© COPYRIGHT: PANGPRODUKTION.SE

 

Avtalets Parter

Detta avtal (”Avtal”) ingås mellan [Företagets namn] (”Uppdragsgivare”) och [Frilansarens namn] (”Frilansare”), tillsammans benämnda parterna, och träder i kraft den [datum] (”Avtalets startdatum”).

 

Uppdrag

1.1 Frilansaren åtar sig att utföra följande tjänster åt Uppdragsgivaren enligt de villkor som anges i detta Avtal: [Beskriv tjänsterna, t.ex. marknadsföringsstrategi, sociala medier, innehållsskapande, eventplanering, sökmotoroptimering, etc.]

1.2 Frilansaren är ansvarig för att utföra uppdraget på ett professionellt och kvalitativt sätt enligt gällande branschpraxis.

1.3 Frilansaren ska rapportera till Uppdragsgivaren angående uppdragets framsteg och resultat enligt den överenskomna rapporteringsstrukturen och tidplanen.

1.4 Uppdraget ska påbörjas den [startdatum] och vara slutfört den [slutdatum], om inte annat överenskommits mellan parterna.

 

Ersättning och kostnader

2.1 Uppdragsgivaren ska betala Frilansaren en ersättning på [specificera ersättningen, t.ex. timtaxa, projektarvode eller annan ersättningsform]. Ersättningen inkluderar alla skatter och avgifter. Omkostnader som Frilansaren kan ådra sig under utförandet av uppdraget regleras nedan [se olika alternativ nedan].

2.2 Betalning ska ske enligt följande betalningsvillkor: [Ange betalningsvillkor, t.ex. faktureringscykel, betalningsterminer, etc.]

Kostnader för tjänster från tredje part

2.3 Om Frilansaren behöver anlita tjänster från tredje part, såsom konsulter, fotografer, formgivare eller andra specialister, som inte redan är inkluderade i den överenskomna ersättningen, ska Frilansaren först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren åtar sig att ersätta Frilansaren för sådana godkända kostnader, mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

Användning av underleverantörer

2.4 Frilansaren får anlita underleverantörer för att utföra delar av uppdraget, förutsatt att Frilansaren är ansvarig för underleverantörens arbete och att underleverantören i fråga inte är konkurrent till Uppdragsgivaren.

Tillkommande kostnader och ersättningar

2.5 Kostnader för material och utrustning: Om Frilansaren behöver köpa material eller utrustning som är specifik för detta uppdrag och som inte redan innefattas i den överenskomna ersättningen, ska Frilansaren först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren åtar sig att ersätta Frilansaren för sådana godkända kostnader, mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

Alternativ:
2.6 Fast kostnadsersättning: Parterna kan komma överens om en fast kostnadsersättning som täcker alla material- och utrustningskostnader under hela uppdraget. Denna ersättning betalas utöver den överenskomna ersättningen för tjänsterna enligt punkt 2 i detta Avtal.

Reseersättning och andra resekostnader

2.7 Om uppdraget kräver att Frilansaren reser, ska Uppdragsgivaren ersätta Frilansaren för rimliga resekostnader, såsom:

a) Transport (t.ex. flyg, tåg, buss, taxi)
b) Logi
c) Måltider
d) Eventuella visum- och vaccinationskostnader

2.8 Frilansaren ska först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren för resekostnader som överstiger ett visst belopp, om ett sådant belopp överenskommits mellan parterna.

2.9 Frilansaren ska lämna in kvitton och/eller fakturor för alla resekostnader som ska ersättas av Uppdragsgivaren.

Alternativ 2:
A) Schablonbelopp för reseersättning: Parterna kan komma överens om ett schablonbelopp för reseersättning, som täcker alla kostnader för resor som krävs för uppdraget. Denna ersättning betalas utöver den överenskomna ersättningen för tjänsterna enligt punkt 2 i detta Avtal.

Parterna ska komma överens om vilka av dessa punkter och alternativ som ska gälla för tillkommande kostnader och ersättningar.

 

Försäkring

3.1 Frilansaren ansvarar för att ha lämpliga försäkringar som täcker yrkesansvar, personskador och eventuella andra risker som kan uppstå i samband med utförandet av uppdraget.

 

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och licensiering

4.1 Standardöverföring av upphovsrätt: Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, som uppkommer genom Frilansarens arbete under detta Avtal övergår till Uppdragsgivaren vid full betalning enligt punkt 4.1 i detta Avtal. Detta innebär att Uppdragsgivaren äger alla rättigheter och kan använda resultatet av Frilansarens arbete fritt och utan begränsningar.

Alternativa licensieringsmöjligheter:
4.2 Begränsad licens: Om parterna kommer överens om att upphovsrätten inte ska överföras till Uppdragsgivaren, beviljar Frilansaren Uppdragsgivaren en [icke-exklusiv/exklusiv] licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal för [specificera ändamål, t.ex. marknadsföring, reklam, etc.] under en begränsad tidsperiod på [ange tidsperiod, t.ex. 1 år, 2 år, etc.]. Efter denna tidsperiod upphör Uppdragsgivarens rätt att använda arbetet, om inte en ny licensieringsöverenskommelse träffas mellan parterna. Frilansaren behåller upphovsrätten till arbetet under hela tiden.

4.3 Tidsbegränsad exklusiv licens: Frilansaren beviljar Uppdragsgivaren en exklusiv licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal för [specificera ändamål] under en begränsad tidsperiod på [ange tidsperiod]. Under denna tidsperiod får Frilansaren inte licensiera arbetet till någon annan part. Efter denna tidsperiod återgår exklusiviteten till Frilansaren, som då kan licensiera arbetet fritt.

4.4 Royaltybaserad licens: Frilansaren beviljar Uppdragsgivaren en [icke-exklusiv/exklusiv] licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal mot en royaltybaserad ersättning. Royaltybaserad ersättning innebär att Frilansaren erhåller en viss procentandel av intäkterna som genereras av användningen av arbetet, enligt en överenskommen procentsats och betalningsstruktur. Uppdragsgivaren ska rapportera intäkterna och betala royalty till Frilansaren enligt de villkor som parterna överenskommit.

Parterna ska komma överens om vilket av dessa alternativ som ska gälla för upphovsrätten och inkludera/markera det valda alternativet i Avtalet. Om inget specifikt alternativ väljs, gäller punkt 4.1 (Standardöverföring av upphovsrätt).

 

Sekretess

5.1 Båda parter åtar sig att inte röja konfidentiell information som erhålls genom detta Avtal utan den andra partens skriftliga samtycke.

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning

6.1 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under hela uppdragets utförande. Avtalet kan sägas upp av någon av parterna med omedelbar verkan vid väsentlig avtalsbrott eller om den andra parten begär företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller liknande.

Avtalets giltighetstid och möjlighet till omförhandling

6.2 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under hela uppdragets utförande, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna. Avtalet upphör automatiskt när uppdraget är slutfört, eller vid det specifika slutdatum som anges i punkt 1.4, om ett sådant datum anges.

Alternativ:

6.3 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under en fast tidsperiod på [ange tidsperiod, t.ex. 12 månader, 24 månader, etc.]. Efter denna tidsperiod kan Avtalet förnyas genom skriftligt avtal mellan parterna.

6.4 Om parterna önskar omförhandla någon del av detta Avtal, ska en skriftlig begäran om omförhandling skickas till den andra parten. Omförhandling kan innefatta, men är inte begränsat till, ändringar i omfattningen av uppdraget, ersättning, tidsramar eller andra avtalsvillkor.

6.5 Om parterna inte kan enas om ändringar i Avtalet inom [ange tidsram, t.ex. 30 dagar] från det att begäran om omförhandling skickades, har parterna rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, förutsatt att alla utförda tjänster och utlägg fram till uppsägningens datum betalas i enlighet med Avtalets villkor.

6.6 Eventuella ändringar eller tillägg till detta Avtal som är resultatet av en omförhandling ska vara skriftliga och undertecknas av båda parterna för att vara giltiga.

 

Ansvarsbegränsning

7.1 Frilansarens ansvar för skada som orsakats Uppdragsgivaren genom fel eller försummelse i samband med utförandet av uppdraget är begränsat till [ange belopp eller procent av ersättningen] eller det belopp som faktiskt betalats av Uppdragsgivaren till Frilansaren enligt detta Avtal, beroende på vilket som är lägre.

7.2 Frilansaren är inte ansvarig för indirekta skador, såsom förlorad vinst, förlorade besparingar eller annan skada som inte direkt kan hänföras till Frilansarens fel eller försummelse.

Force Majeure

7.3 Inget av parterna är ansvarigt för att inte fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal på grund av omständigheter som är utanför deras rimliga kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, strejk, oroligheter, myndighetsåtgärder eller liknande händelser.

Tvistlösning

7.4 Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan enas, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

 

Övrigt

8.1 Detta Avtal utgör parternas fullständiga överenskommelse om uppdraget och ersätter alla tidigare överenskommelser och förståelser, muntliga eller skriftliga.

8.2 Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parterna för att vara giltiga.

8.3 Om någon bestämmelse i detta Avtal blir ogiltig eller ogenomförbar ska de övriga bestämmelserna fortsätta att gälla.

 

Undertecknande

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Uppdragsgivare:
[Namn]
[Titel]
[Signatur]
[Datum]

Frilansare:
[Namn]
[Signatur]
[Datum]

 

Viktigt om mallen

Mallen är endast ett oredigerat utkast och vi tar inget ansvar ”what-so-ever” för mallens innehåll. Se därför mallen endast som inspiration och anpassa den efter era specifika behov. Mallen får ej spridas eller göras digitalt tillgänglig av tredje part.

Att tänka på:

• Se till att uppdragets omfattning är tydligt och detaljerat beskriven för att undvika missförstånd.

• Specificera tydligt ersättningsform och betalningsvillkor, samt eventuella bonusar eller incitament.

• Var särskilt noga med innehållet under Immaterialla rättigheter.

• Inkludera en konfidentialitetsklausul för att skydda känslig information.

• Skriv in en ansvarsbegränsning som skyddar frilansaren från överdrivet ansvar.

• Om möjligt, inkludera utökad klausul om tvistlösning som föreskriver hur alla eventuella tvister mellan parterna ska hanteras.

© COPYRIGHT: PANGPRODUKTION.SE