Välj en sida

Avtal Frilansuppdrag, mall

Frilansavtal – mall

© COPYRIGHT: PANGPRODUKTION.SE

 

Avtalets Parter

Detta avtal (”Avtal”) ingås mellan [Företagets namn] (”Uppdragsgivare”) och [Frilansarens namn] (”Frilansare”), tillsammans benämnda parterna, och träder i kraft den [datum] (”Avtalets startdatum”).

 

Uppdrag

1.1 Frilansaren åtar sig att utföra följande tjänster åt Uppdragsgivaren enligt de villkor som anges i detta Avtal: [Beskriv tjänsterna, t.ex. marknadsföringsstrategi, sociala medier, innehållsskapande, eventplanering, sökmotoroptimering, etc.]

1.2 Frilansaren är ansvarig för att utföra uppdraget på ett professionellt och kvalitativt sätt enligt gällande branschpraxis.

1.3 Frilansaren ska rapportera till Uppdragsgivaren angående uppdragets framsteg och resultat enligt den överenskomna rapporteringsstrukturen och tidplanen.

1.4 Uppdraget ska påbörjas den [startdatum] och vara slutfört den [slutdatum], om inte annat överenskommits mellan parterna.

 

Ersättning och kostnader

2.1 Uppdragsgivaren ska betala Frilansaren en ersättning på [specificera ersättningen, t.ex. timtaxa, projektarvode eller annan ersättningsform]. Ersättningen inkluderar alla skatter och avgifter. Omkostnader som Frilansaren kan ådra sig under utförandet av uppdraget regleras nedan [se olika alternativ nedan].

2.2 Betalning ska ske enligt följande betalningsvillkor: [Ange betalningsvillkor, t.ex. faktureringscykel, betalningsterminer, etc.]

Kostnader för tjänster från tredje part

2.3 Om Frilansaren behöver anlita tjänster från tredje part, såsom konsulter, fotografer, formgivare eller andra specialister, som inte redan är inkluderade i den överenskomna ersättningen, ska Frilansaren först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren åtar sig att ersätta Frilansaren för sådana godkända kostnader, mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

Användning av underleverantörer

2.4 Frilansaren får anlita underleverantörer för att utföra delar av uppdraget, förutsatt att Frilansaren är ansvarig för underleverantörens arbete och att underleverantören i fråga inte är konkurrent till Uppdragsgivaren.

Tillkommande kostnader och ersättningar

2.5 Kostnader för material och utrustning: Om Frilansaren behöver köpa material eller utrustning som är specifik för detta uppdrag och som inte redan innefattas i den överenskomna ersättningen, ska Frilansaren först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren åtar sig att ersätta Frilansaren för sådana godkända kostnader, mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

Alternativ:
2.6 Fast kostnadsersättning: Parterna kan komma överens om en fast kostnadsersättning som täcker alla material- och utrustningskostnader under hela uppdraget. Denna ersättning betalas utöver den överenskomna ersättningen för tjänsterna enligt punkt 2 i detta Avtal.

Reseersättning och andra resekostnader

2.7 Om uppdraget kräver att Frilansaren reser, ska Uppdragsgivaren ersätta Frilansaren för rimliga resekostnader, såsom:

a) Transport (t.ex. flyg, tåg, buss, taxi)
b) Logi
c) Måltider
d) Eventuella visum- och vaccinationskostnader

2.8 Frilansaren ska först inhämta skriftligt godkännande från Uppdragsgivaren för resekostnader som överstiger ett visst belopp, om ett sådant belopp överenskommits mellan parterna.

2.9 Frilansaren ska lämna in kvitton och/eller fakturor för alla resekostnader som ska ersättas av Uppdragsgivaren.

Alternativ 2:
A) Schablonbelopp för reseersättning: Parterna kan komma överens om ett schablonbelopp för reseersättning, som täcker alla kostnader för resor som krävs för uppdraget. Denna ersättning betalas utöver den överenskomna ersättningen för tjänsterna enligt punkt 2 i detta Avtal.

Parterna ska komma överens om vilka av dessa punkter och alternativ som ska gälla för tillkommande kostnader och ersättningar.

 

Försäkring

3.1 Frilansaren ansvarar för att ha lämpliga försäkringar som täcker yrkesansvar, personskador och eventuella andra risker som kan uppstå i samband med utförandet av uppdraget.

 

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och licensiering

4.1 Standardöverföring av upphovsrätt: Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, som uppkommer genom Frilansarens arbete under detta Avtal övergår till Uppdragsgivaren vid full betalning enligt punkt 4.1 i detta Avtal. Detta innebär att Uppdragsgivaren äger alla rättigheter och kan använda resultatet av Frilansarens arbete fritt och utan begränsningar.

Alternativa licensieringsmöjligheter:
4.2 Begränsad licens: Om parterna kommer överens om att upphovsrätten inte ska överföras till Uppdragsgivaren, beviljar Frilansaren Uppdragsgivaren en [icke-exklusiv/exklusiv] licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal för [specificera ändamål, t.ex. marknadsföring, reklam, etc.] under en begränsad tidsperiod på [ange tidsperiod, t.ex. 1 år, 2 år, etc.]. Efter denna tidsperiod upphör Uppdragsgivarens rätt att använda arbetet, om inte en ny licensieringsöverenskommelse träffas mellan parterna. Frilansaren behåller upphovsrätten till arbetet under hela tiden.

4.3 Tidsbegränsad exklusiv licens: Frilansaren beviljar Uppdragsgivaren en exklusiv licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal för [specificera ändamål] under en begränsad tidsperiod på [ange tidsperiod]. Under denna tidsperiod får Frilansaren inte licensiera arbetet till någon annan part. Efter denna tidsperiod återgår exklusiviteten till Frilansaren, som då kan licensiera arbetet fritt.

4.4 Royaltybaserad licens: Frilansaren beviljar Uppdragsgivaren en [icke-exklusiv/exklusiv] licens att använda det arbete som skapas under detta Avtal mot en royaltybaserad ersättning. Royaltybaserad ersättning innebär att Frilansaren erhåller en viss procentandel av intäkterna som genereras av användningen av arbetet, enligt en överenskommen procentsats och betalningsstruktur. Uppdragsgivaren ska rapportera intäkterna och betala royalty till Frilansaren enligt de villkor som parterna överenskommit.

Parterna ska komma överens om vilket av dessa alternativ som ska gälla för upphovsrätten och inkludera/markera det valda alternativet i Avtalet. Om inget specifikt alternativ väljs, gäller punkt 4.1 (Standardöverföring av upphovsrätt).

 

Sekretess

5.1 Båda parter åtar sig att inte röja konfidentiell information som erhålls genom detta Avtal utan den andra partens skriftliga samtycke.

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning

6.1 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under hela uppdragets utförande. Avtalet kan sägas upp av någon av parterna med omedelbar verkan vid väsentlig avtalsbrott eller om den andra parten begär företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller liknande.

Avtalets giltighetstid och möjlighet till omförhandling

6.2 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under hela uppdragets utförande, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna. Avtalet upphör automatiskt när uppdraget är slutfört, eller vid det specifika slutdatum som anges i punkt 1.4, om ett sådant datum anges.

Alternativ:

6.3 Detta Avtal gäller från Avtalets startdatum och under en fast tidsperiod på [ange tidsperiod, t.ex. 12 månader, 24 månader, etc.]. Efter denna tidsperiod kan Avtalet förnyas genom skriftligt avtal mellan parterna.

6.4 Om parterna önskar omförhandla någon del av detta Avtal, ska en skriftlig begäran om omförhandling skickas till den andra parten. Omförhandling kan innefatta, men är inte begränsat till, ändringar i omfattningen av uppdraget, ersättning, tidsramar eller andra avtalsvillkor.

6.5 Om parterna inte kan enas om ändringar i Avtalet inom [ange tidsram, t.ex. 30 dagar] från det att begäran om omförhandling skickades, har parterna rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, förutsatt att alla utförda tjänster och utlägg fram till uppsägningens datum betalas i enlighet med Avtalets villkor.

6.6 Eventuella ändringar eller tillägg till detta Avtal som är resultatet av en omförhandling ska vara skriftliga och undertecknas av båda parterna för att vara giltiga.

 

Ansvarsbegränsning

7.1 Frilansarens ansvar för skada som orsakats Uppdragsgivaren genom fel eller försummelse i samband med utförandet av uppdraget är begränsat till [ange belopp eller procent av ersättningen] eller det belopp som faktiskt betalats av Uppdragsgivaren till Frilansaren enligt detta Avtal, beroende på vilket som är lägre.

7.2 Frilansaren är inte ansvarig för indirekta skador, såsom förlorad vinst, förlorade besparingar eller annan skada som inte direkt kan hänföras till Frilansarens fel eller försummelse.

Force Majeure

7.3 Inget av parterna är ansvarigt för att inte fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal på grund av omständigheter som är utanför deras rimliga kontroll, såsom naturkatastrofer, krig, strejk, oroligheter, myndighetsåtgärder eller liknande händelser.

Tvistlösning

7.4 Eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan enas, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

 

Övrigt

8.1 Detta Avtal utgör parternas fullständiga överenskommelse om uppdraget och ersätter alla tidigare överenskommelser och förståelser, muntliga eller skriftliga.

8.2 Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parterna för att vara giltiga.

8.3 Om någon bestämmelse i detta Avtal blir ogiltig eller ogenomförbar ska de övriga bestämmelserna fortsätta att gälla.

 

Undertecknande

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Uppdragsgivare:
[Namn]
[Titel]
[Signatur]
[Datum]

Frilansare:
[Namn]
[Signatur]
[Datum]

 

Viktigt om mallen

Mallen är endast ett oredigerat utkast och vi tar inget ansvar ”what-so-ever” för mallens innehåll. Se därför mallen endast som inspiration och anpassa den efter era specifika behov. Mallen får ej spridas eller göras digitalt tillgänglig av tredje part.

Att tänka på:

• Se till att uppdragets omfattning är tydligt och detaljerat beskriven för att undvika missförstånd.

• Specificera tydligt ersättningsform och betalningsvillkor, samt eventuella bonusar eller incitament.

• Var särskilt noga med innehållet under Immaterialla rättigheter.

• Inkludera en konfidentialitetsklausul för att skydda känslig information.

• Skriv in en ansvarsbegränsning som skyddar frilansaren från överdrivet ansvar.

• Om möjligt, inkludera utökad klausul om tvistlösning som föreskriver hur alla eventuella tvister mellan parterna ska hanteras.

© COPYRIGHT: PANGPRODUKTION.SE

 

 

 

Vad betyder…? Guide till marknadsförings- och innehållsskapande termer

A/B Testing: En metod som involverar jämförelse av två versioner av en webbsida eller app mot varandra för att avgöra vilken som presterar bättre.
Above the Fold: Den del av en webbsida som är synlig utan att skrolla. Begreppet kommer från tidningstryck och refererar till den övre halvan av sidan av en vikt tidning.
AdWords: Googles annonseringsplattform där annonsörer budar på vissa sökord för att deras klickbara annonser ska visas i Googles sökresultat.
Affiliate Marketing: En marknadsföringsstrategi där ett företag belönar en eller flera affiliates för varje besökare eller kund som företaget får genom affiliate:ns marknadsföringsinsatser.
Algorithm: En uppsättning regler eller instruktioner som en dator följer för att utföra en uppgift. Sökmotorer använder algoritmer för att bestämma vilka webbsidor som ska visas för en given sökfråga.
Alt Text: Kort för “alternativ text”, alt text är text som beskriver ett bilds innehåll och visas om bilden inte kan laddas. Det hjälper också sökmotorer att förstå vad en bild innehåller.
Analytics: Samlingen, analysen och tolkningen av data för att förstå och förbättra prestanda.
Anchor Text: Den synliga, klickbara texten i en hyperlänk. I SEO, sökord i ankartexten anses vara en väg för sökmotorer att förstå innehållet på den sida länken pekar till.
B2B (Business-to-Business): En typ av transaktion mellan företag, som en tillverkare och en grossist, eller en grossist och en återförsäljare.
B2C (Business-to-Consumer): En typ av transaktion som sker mellan ett företag och en individ konsument.
Back End: Den del av en webbplats eller webbapplikation som inte kan ses av användaren. Back-end innefattar servern som värdar webbplatsen, applikationer som körs på servern och databasen som innehåller webbplatsens data.
Bandwidth: Mängden data som kan överföras över en internetanslutning på en viss tid.
Backlink: En länk från en webbsida till en annan. Backlinks är viktiga för SEO eftersom de signalerar till sökmotorer att innehållet på den länkade sidan är av hög kvalitet.
Bounce Rate: Procentandelen besökare på en webbplats som lämnar sidan efter att ha sett bara en sida. En hög bounce rate kan indikera problem med sidans innehåll eller användarvänlighet.
Brand Awareness (Varumärkesmedvetenhet): Måttet på hur väl konsumenterna känner till och är bekanta med ett varumärke.
Buyer Persona: En semi-fiktiv representation av din idealiska kund baserad på marknadsundersökningar och verklig data om dina befintliga kunder.
Chatbot: En programvara som kan föra en konversation via text eller text-till-tal, i stället för att ha en levande kundtjänstmedarbetare. De används ofta för att snabbt svara på vanliga frågor eller för att leda kunder genom enkla processer.
Click-Through Rate (CTR): Procentandelen användare som klickar på en specifik länk till totala antalet som ser länken.
CMS (Content Management System): Ett system som används för att hantera innehåll på en webbplats. Det gör det möjligt för icke-tekniska användare att skapa, redigera och publicera innehåll på webben.
Conversion Rate: Procentandelen besökare på en webbplats som utför en önskad handling, såsom att köpa en produkt eller prenumerera på en tjänst.
Cookie: En liten mängd data genererad av en webbplats och sparad av användarens webbläsare. Dess syfte är att minnas information om dig, liknande en preferensfil som skapas av en programvara.
CRM (Customer Relationship Management): Tekniker, strategier och verktyg som företag använder för att hantera och analysera kundinteraktioner och data under kundlivscykeln.
CTA (Call to Action): En uppmaning till handling som uppmanar din publik att ta ett specifikt steg, till exempel att köpa en produkt eller prenumerera på en nyhetsbrev.
Customer Journey: Den process en kund går igenom från att först bli medveten om ett varumärke eller en produkt till att göra ett köp och förbi det.
Data Analytics: Processen att unders
Data-Driven Marketing: En marknadsföringsstrategi som bygger på insikter som dragits från analys av stora datamängder, för att forma och optimera marknadsföringsstrategier genom att förutsäga kundbeteende.
Drip Campaign: En marknadsföringsstrategi som involverar att skicka en serie av marknadsföringsmeddelanden (vanligtvis e-post) till kontakter över en viss tidsperiod.
Email Marketing: Användning av e-post för att främja produkter eller tjänster. Det kan också användas för att bygga relationer med potentiella kunder eller kunder, hålla dem informerade och anpassade till varumärket.
Engagement Rate: Ett mätverktyg som används för att analysera hur mycket människor interagerar med innehåll. Det kan mätas på olika sätt, beroende på plattform, men det handlar ofta om klick, gillanden, delningar, kommentarer eller liknande handlingar.
Evergreen Content: Innehåll som fortsätter att vara relevant och inte blir föråldrat över tiden. Det kan hjälpa till att driva trafik till en webbplats på lång sikt.
Funnel (Sales Funnel, Marketing Funnel): En modell som beskriver stegen en konsument tar från första gången de blir medvetna om ett varumärke eller en produkt till det ögonblick de gör ett köp.
Geotargeting: En marknadsföringsmetod som använder geografisk platsinformation om en webbsajtbesökare för att leverera relevant innehåll eller annonser.
Growth Hacking: En marknadsföringsstrategi som fokuserar på snabb tillväxt. Growth hackers använder ofta innovativa, lågkostnadsmetoder för att nå så många människor som möjligt.
Hashtag: Ett ord eller en fras föregått av ett hash- eller pundtecken (#) och används för att identifiera meddelanden om ett specifikt ämne. Hashtags är mest använda på sociala medierplattformar.
Heatmap: En datavisualiseringsteknik som visar vilka delar av en webbsida som är mest engagerande och används mest av besökare.
Impressions: Antalet gånger en annons eller något annat innehåll visas, oavsett om det klickas på eller inte.
Influencer Marketing: En form av social media marknadsföring som involverar endorsements och produktplaceringar från influencers, människor och organisationer som har en påstådd expertnivå av kunskap eller social påverkan inom sitt fält.
KPI (Key Performance Indicator): Ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag når sina nyckelmål.
Landing Page: En sida på din webbplats där du kan erbjuda en resurs från din marknadsföring i utbyte mot en besökares kontaktinformation.
Lead Generation: Processen att locka och konvertera främlingar och pros
Lookalike Audience: En målgrupp som skapas av en annonsplattform, som Facebook eller Google, baserat på likheter med befintliga kunder eller annan definierad målgrupp.
Marketing Automation: Tekniker och mjukvara som används för att automatisera repetitiva marknadsföringsuppgifter, såsom e-postkampanjer och sociala medieinlägg.
Metrics: Mätbara värden som används för att spåra och bedöma effektiviteten av marknadsförings- och affärsverksamhet.
Micro-Influencer: En person på sociala medier med ett mindre men mycket engagerat följarskikt. De kan ofta ha mer inflytande över sin publik än influencers med större följarskikt.
Mobile Marketing: Marknadsföringsaktiviteter som utförs via mobiltelefoner eller andra mobila enheter, till exempel surfplattor.
Multivariate Testing: En typ av A/B-testning där flera variabler testas samtidigt för att se vilken kombination presterar bäst.
Native Advertising: Annonser som matchar utseendet, känslan och funktionen av mediet där de visas, till exempel sponsrade inlägg på sociala medier eller innehållsbaserade annonser på en webbplats.
Omnichannel Marketing: En marknadsföringsstrategi som syftar till att skapa en sömlös kundupplevelse över alla kanaler, inklusive online och offline.
Organic Reach: Antalet personer som ser ditt innehåll utan betald distribution. I sociala medier refererar det till antalet unika personer som ser ditt inlägg i sitt flöde.
Paid Reach: Antalet personer som ser ditt innehåll genom betalda marknadsföringsinsatser, till exempel annonser.
Persona: En detaljerad beskrivning av din idealiska kund, baserad på marknadsundersökningar och data. Personas används ofta inom UX-design och innehållsmarknadsföring.
Podcasting: Ett digitalt medium bestående av en serie talade ord, ljudinspelningar, ofta i form av en prenumeration, som en användare kan ladda ner och lyssna på.
PPC (Pay-Per-Click): En internetmarknadsföringsmodell där annonsörer betalar en avgift varje gång en av deras annonser klickas på, vanligtvis genom sökmotorannonsering.
Programmatic Advertising: Automatiserad köp och försäljning av onlineannonsering, vanligtvis via en auktion i realtid.
Retargeting: En form av onlineannonsering som hjälper till att hålla ditt varumärke framför kunder som redan besökt din webbplats.
ROI (Return on Investment): En prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten av en investering eller för att jämföra effektiviteten hos ett antal olika investeringar.
SERP (Search Engine Results Page): Sida som visar resultat från en sökmotorfråga. Varje notering innehåller titeln på sidan, länken till sidan och en kort beskrivning av sidan.
SEO (Search Engine Optimization): Praktiken att optimera en webbplats för att göra den mer synlig i sökmotorresultaten. Det kan inkludera tekniker som att använda relevanta sökord, bygga kvalitativa backlinks och skapa användarvänligt innehåll.
Social Media Marketing: Användning av sociala medieplattformar för att främja ett varumärke, en produkt eller en tjänst.
Target Audience: Den specifika grupp människor som ett varumärke riktar sig till med sina marknadsföringsaktiviteter.
User Interface (UI): Det visuella sättet genom vilket en användare interagerar med en dator eller en programvara. Det kan inkludera skärmar, tangentbord, en mus och utseendet på ett skrivbord.
User-Generated Content (UGC): Innehåll – som bilder, videor, recensioner och blogginlägg – som skapas av människor snarare än varumärken. Varumärken delar ofta UGC som en del av deras marknadsföringsstrategi.
Video Marketing: Användning av video för att marknadsföra och marknadsföra ditt varumärke, produkt eller tjänst, öka engagemanget på dina digitala och sociala kanaler, utbilda dina konsumenter och kunder och nå ut till ditt publik med en ny typ av medium.
Viral Content: Innehåll som blir mycket populärt och sprids snabbt på internet.
Viral Marketing: En marknadsföringsstrategi som fokuserar på att sprida information och åsikter om en produkt eller tjänst från person till person, särskilt genom att använda nätverkseffekter med hjälp av sociala medieplattformar.
Value Proposition: En löfte av värde som ska levereras. Det är den huvudsakliga anledningen till att en prospekt ska köpa från dig. Detta ska övertyga potentiella kunder att ditt företags produkt eller tjänst kommer att lägga till mer värde eller bättre lösa ett problem än andra liknande erbjudanden.
Web Traffic: Mängden data som skickas och tas emot av besökare på en webbplats. Det är ett vanligt sätt att mäta hur populär en webbplats är.
Webinar: En online presentation, föreläsning, workshop eller seminarium som överförs via webben. Webinars är ofta interaktiva och möjliggör för deltagare att ge, ta emot och diskutera information.
White Hat SEO: Användningen av optimeringstekniker, tekniker och taktiker som fokuserar på en människa publik i motsats till sökmotorer och helt följer sökmotorregler och policyer.
User-Generated

User Experience (UX): En personens känslor och attityder när de använder en viss produkt, system eller tjänst. Det inkluderar en användares uppfattningar om systemets användbarhet, effektivitet och användbarhet.
301 Redirect: En metod för att göra en användare och sökmotorer till en annan webbsida än den de ursprungligen begärde. 301 omdirigeringar används ofta när en webbsida har flyttats till en ny plats.
404 Error: Ett meddelande som visas när den begärda sidan inte kan hittas på servern. Det kan hända när sidan har tagits bort eller flyttats och URL:en inte ändrats därefter, eller när URL:en är felaktigt skriven.

Plan för Digital strategi, en mall

 

Titel: Digital strategiplan för [Företagsnamn]

 

Executive Summary (Sammanfattning)

Detta dokument presenterar en detaljerad och professionell plan för [Företagsnamn]:s digitala strategi. Målet är att förbättra företagets digitala närvaro, öka kundengagemang och driva försäljningstillväxt genom att utnyttja de senaste digitala teknikerna och plattformarna.

Bakgrund och mål

2.1 Bakgrund

Ge en kort översikt över företagets historia, nuvarande marknadsposition, konkurrenter och kundbas.

2.2 Mål

Beskriv de övergripande målen för den digitala strategin, t.ex. ökad marknadsandel, förbättrad kundupplevelse och effektivare interna processer.

Målgruppsanalys

3.1 Kundsegmentering

Identifiera och beskriv de viktigaste kundsegmenten, deras behov och beteenden.

3.2 Personas

Skapa personas för varje kundsegment som representerar deras demografi, psykografi och digitala vanor.

Digitala kanaler och plattformar

4.1 Webbplats

Förbättra företagets webbplats med responsiv design, användarvänlighet, sökmotoroptimering (SEO) och konverteringsoptimering (CRO).

4.2 E-handel

Utveckla en e-handelsplattform för att erbjuda produkter och tjänster direkt till kunder online.

4.3 Sociala medier

Identifiera de mest relevanta sociala mediaplattformarna för företaget och skapa en social media strategi för att engagera och interagera med kunderna.

4.4 E-postmarknadsföring

Utveckla en e-postmarknadsföringsstrategi för att kommunicera med befintliga och potentiella kunder, inklusive nyhetsbrev, kampanjer och segmenterade meddelanden.

4.5 Innehållsmarknadsföring

Skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och behålla en tydligt definierad målgrupp och generera lönsam kundåtgärd.

4.6 Digital annonsering

Investera i betald digital annonsering, såsom Google Ads och sociala medieannonser, för att öka synlighet och räckvidd.

Dataanalys och mätning

5.1 KPI:er

Fastställa nyckelresultatindikatorer (KPI:er) för att mäta framgången för den digitala strategin och säkerställa att målen uppnås.

5.2 Webbanalys

Använd webbanalysverktyg, som Google Analytics, för att spåra och analysera webbplatsens prestanda och användarbeteende.

5.3 Rapportering

Skapa regelbundna rapporter och dashboards för att övervaka och kommunicera digitala strategins framsteg till ledning och intressenter.

Interna resurser och kapacitet

6.1 Kompetensutveckling

Identifiera och fyll kompetensgap inom organisationen genom intern och extern utbildning, så att teammedlemmar får de färdigheter som krävs för att genomföra den digitala strategin.

6.2 Rekrytering

Rekrytera nya talanger med relevant expertis inom digital marknadsföring, teknik och design för att stärka företagets digitala kapabiliteter.

6.3 Organisationsstruktur

Utforma en organisationsstruktur som stöder den digitala strategin, inklusive roller och ansvarsområden för att säkerställa samordning och effektivitet.

Budget och investeringar

7.1 Budgetallokering

Fastställa en budget för den digitala strategin, inklusive kostnader för plattformar, verktyg, personal, utbildning och marknadsföring.

7.2 Investeringsprioriteringar

Identifiera och prioritera investeringar i teknik, personal och marknadsföring baserat på den potentiella avkastningen och företagets övergripande mål.

Tidsplan och milstolpar

8.1 Tidsplan

Skapa en detaljerad tidsplan för att genomföra den digitala strategin, inklusive deadlines för nyckelprojekt och initiativ.

8.2 Milstolpar

Identifiera och fastställa viktiga milstolpar för att övervaka framstegen och säkerställa att den digitala strategin förblir på spåret.

Riskhantering

9.1 Riskanalys

Identifiera potentiella risker och utmaningar för den digitala strategin, såsom teknikfel, brist på resurser eller förändringar i marknadsförhållandena.

9.2 Riskmitigering

Utveckla en riskhanteringsplan för att minimera och hantera risker, inklusive åtgärder för att förebygga problem och planer för att hantera kriser.

Avslutning

Den digitala strategin för [Företagsnamn] syftar till att optimera företagets online-närvaro, engagera kunder och driva försäljning. Genom att genomföra denna plan kommer [Företagsnamn] att vara väl positionerat för att konkurrera i den digitala eran och uppnå sina övergripande affärsmål.

Uppföljning och revidering

11.1 Kontinuerlig uppföljning

Övervaka och utvärdera den digitala strategins prestanda regelbundet genom att granska KPI:er, webbanalys och rapportering. Använd insamlad data för att justera och förbättra strategin över tid.

11.2 Årlig strategiöversyn

Genomför en årlig översyn av den digitala strategin för att bedöma dess effektivitet och säkerställa att den förblir relevant och anpassad till förändringar i marknaden, tekniken och företagets mål.

11.3 Anpassning till branschtrender

Håll dig uppdaterad om branschtrender och bästa praxis inom digital marknadsföring och teknik för att säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt och proaktivt anpassar sig till förändringar.

Intern kommunikation och kultur

12.1 Engagemang av anställda

Kommunicera den digitala strategin till alla anställda för att skapa förståelse och engagemang. Uppmuntra en kultur av digital transformation och innovation inom organisationen.

12.2 Tvärfunktionellt samarbete

Främja samarbete mellan avdelningar och funktioner för att säkerställa att den digitala strategin är integrerad i hela företaget och att alla team drar nytta av de digitala initiativen.

Samarbetspartners och leverantörer

13.1 Leverantörsval

Identifiera och utvärdera potentiella samarbetspartners och leverantörer för att stödja genomförandet av den digitala strategin, inklusive digitala byråer, teknikplattformar och konsulter.

13.2 Leverantörsrelationer

Hantera relationer med utvalda samarbetspartners och leverantörer för att säkerställa att de levererar de tjänster och lösningar som krävs för att stödja företagets digitala strategi.

Extern kommunikation

14.1 Varumärkesstrategi

Se till att den digitala strategin är i linje med företagets övergripande varumärkesstrategi och att alla digitala initiativ förstärker och stärker varumärkesidentiteten.

14.2 PR och medierelationer

Integrera den digitala strategin i företagets PR och medierelationer för att säkerställa en konsekvent och effektiv kommunikation av företagets budskap till externa intressenter.

Målet med [Företagsnamn] digitala strategiplan är att stärka marknadsposition, förbättra kundengagemang och öka försäljning. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och justera strategin baserat på prestanda och förändrade marknadsförhållanden för att säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt och framgångsrikt på lång sikt.

Innovation och teknikutveckling

15.1 Innovationskultur

Uppmuntra en kultur av innovation inom företaget genom att uppmuntra anställda att utforska nya idéer, tekniker och lösningar som kan bidra till den digitala strategins framgång.

15.2 Teknikbevakning

Håll dig uppdaterad om framväxande tekniker och trender som kan ha en inverkan på företagets digitala strategi och överväga att implementera dem när de är relevanta och lönsamma.

15.3 Pilotprojekt och experiment

Genomför pilotprojekt och experiment för att testa nya idéer och tekniker innan de implementeras i full skala. Detta kan hjälpa företaget att minimera risker och säkerställa att resurser används effektivt.

Hållbarhet och ansvar

16.1 Digital hållbarhet

Integrera hållbarhet i den digitala strategin genom att fokusera på energieffektivitet, minskning av e-avfall och användning av miljövänliga tekniker och plattformar.

16.2 Etiska riktlinjer

Upprätta etiska riktlinjer för företagets digitala aktiviteter, inklusive användning av data, integritet och säkerhet, för att säkerställa att kunder och anställda kan lita på företagets digitala närvaro.

Kommentar

Mallen är en inspiration och skiss för digital strategiplan som kan ge vägledning för planerad optimering av digital närvaro och tillväxt. Genom att anpassa mallen efter gällande förhållanden kan den inspirera till insikter för att bli mer konkurrenskraftig och framgångsrik i digital närvaro. Avgörande är att engagera anställda och intressenter i genomförandet av strategi och att kontinuerligt utvärdera och förbättra processen för att säkerställa långsiktig framgång.

Ehandel – starta webbshop och börja sälja online

Ehandel – starta webbshop och börja sälja online

En egen butik på webben för dig som behöver ett snabbt och enkelt sätt att marknadsföra och sälja dina produkter och tjänster online. En säker och effektiv hemsida för e-handel kan byggas med fri programvara. De flesta butiker på internet använder sig av Woocommerce. Du behöver bara ett bra webbhotell med en egen installation av WooCommerce för att skapa en webbshop utan alla extra avgifter, månadskostnader eller risken att en betaltjänst lägger ned. När webbutiken är byggd är det enda du betalar årskostnaden för domännamn och webbhotell.

94% av alla användare på internet handlar online

Har du öppet överallt och dygnet runt? Är du med på tåget när e-handeln växer? År 2020 var tillväxten rekordhöga 40 procent, jämfört med 2019. Enligt Postnord motsvarar ökningen 35 miljarder kronor. Av befolkningen 16 år eller äldre uppger 89 procent i år att de e-handlar. Om vi enbart ser till de som använder internet så svarar 94 procent av användarna att de e-handlar.

Behöver du hjälp att snabbt få igång en webbplats med webbshop?

Pang erbjuder enkla och avancerade lösningar för e-handel för både fysiska produkter och/eller olika typer av digitala tjänster till exempel utbildning, kurser online, bokning och biljetter. Vi bygger nya hemsidor för e-handel eller bygger ut din nuvarande webbplats med en onlinebutik. Anpassade lösningar efter behov och storlek. När din butik är byggd kan du själv lägga in produkter och sköta din försäljning. Vill du testa och börja smått eller satsa för fullt?

Digital betalning med bankkort och Swish

Sälj mer genom att göra det så enkelt, snabbt och säkert som möjligt för kunden att handla och betala i din webbshop. Vi hjälper dig att hitta rätt betalningslösningar för just din ehandel genom automatisk betalning via bankkort, Swish eller andra tjänster. Vi kan också lägga till tjänster för snygga och utskrivbara fakturor.

Välkommen att höra av dig med frågor!

Skapa rätt innehåll för din målgrupp

Innehåll är nyckeln till framgång på webben

Innehåll är en av de mest avgörande aspekterna för en webbplats eller blogg. Det är innehåll som lockar besökare och får dem att återvända efter mer. Bra innehåll är fräscht, relevant och engagerande. Det tillhandahåller ett mervärde för läsarna och hjälper till att bygga en stark relation mellan webbplatsen och användare.

Det finns många olika sätt att öka trafiken till en webbplats eller blogg, en av de mest effektiva metoderna är genom innehållsmarknadsföring. Innehållsmarknadsföring innebär att skapa och marknadsföra högkvalitativt innehåll för att locka besökare och omvandla dem till kunder eller prenumeranter. Innehållsmarknadsföring kan användas för att uppnå olika mål, till exempel öka varumärkesmedvetenhet, generera potentiella kunder och öka försäljning.

För att nå framgång är det viktigt att skapa innehåll som är anpassat efter din specifika målgrupp och som tillhandahåller verkligt värde för dem. Det finns många olika sätt att marknadsföra innehåll, till exempel genom sociala medier, e-postmarknadsföring, sökmotoroptimering (SEO) eller betald reklam. Det bästa tillvägagångssättet kommer att variera beroende på dina specifika mål och din målgrupp.

För att lyckas med innehållsmarknadsföring, content, är det viktigt att ha en väl genomtänkt strategi. Det innebär att sätta upp tydliga mål, definiera din målgrupp och utforska deras behov och intressen. Genom att förstå din målgrupp kan du skapa innehåll som tilltalar dem och på ett djupare sätt bygga en lojal och engagerad publik.

Så nästa gång du planerar att skapa eller marknadsföra innehåll, kom ihåg att innehållet är nyckeln. Satsa på att producera högkvalitativt innehåll som är anpassat efter din målgrupp och som ger ett verkligt värde. Med rätt strategi och marknadsföringsmetoder kan du locka fler besökare till din webbplats eller blogg och bygga starka och långvariga relationer med dina kunder.

Vi kan hjälpa dig både med marknadsföring och innehåll, välkommen att ta kontakt!